Referat fra generalforsamling

Referat  fra generalforsamlingen i støtteforeningen for Randers Friplejehjem

onsdag d.22.februar 2023

 

Dagsorden:

Velkomst ved forman Karin Palmqvist

Indledning v/Grethe Friberg

Sang/salme

  1. Valg af dirigent og referat

Anders Nielsen vælges som dirigent og Grethe Friberg som referent

  1. Formandsberetning v. Karin Palmqvist

¾ år siden sidste generalforsamling, men nu skulle vi gerne komme i fast gænge

4 bestyrelsesmøder siden sidst, nok at se til, men kan også begynde at trække på erfaringer

144 støttemedlemmer – lidt flere end sidste år

33 aktive + præster og organister

Alle er blevet spurgt om det er de rette aktiviteter, de står på til

Måske er der behov for nye grupper eller nogle skal nedlægges

De fleste er i de grupper de har lyst til at være i, nogle har meldt sig til flere

Enkelte har trukket sig som aktive frivillige

Hvad er der sket siden sidste generalforsamling

24 juni Midsommerfest uden bål grundet blæsevejr

Bålet blev tændt senere i juli i forbindelse med en aften på terrassen med grillpølser

Nye boliger blev færdige, og nye beboere kom til

I August besøg af Ymens club

29.aug politiorkestret

Høst og frivillighedsfest i september

Okt biograftur, hvor vi så filmen om Bamse

10 nov mortensaften

4 julefrokoster inden jul – den sidste måtte aflyses grundet corona

Julemarked 19 nov, god dag, hårdt arbejde godt 18 000 kr ind

Dec luciaoptog

Vinterfrokoster, her i det nye år.

Kommende arrangementer:

4.maj Jazz med 2

En eftermiddag mere med Tina Lynderup

Mandag d,27.2: Mandegruppen inviterer alle til en eftermiddag med  Per Weber

11.juni sponsorløb til fordel for drift af bussen

24 juni Midsommerfest

Faste aktiviteter:

Strikkegruppen, bankospil, mandegruppe, kvindegruppen, spilleeftermiddage, gymnastik, nogen gange sammen med børn fra børnehaven

Gudstjeneste hver 14 dag

Har vi tanker og visioner for friplejehjemmet?

Lørdagscafe

Busture om lørdagen

Gå på besøg på friplejehjemmet, hvis du  har en time til overs

 

Tak til Birte og dit personale

Tak til Flemming og bestyrelsen

  1. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af regnskab v. kasserer Lone Jensen

Overskud 6733,19

Indtægter på 66 951,25

Diverse  =  gaver, blomster, underholdning mm

De 29 210 af kassebeholdningen på 80039,14 er øremærket bussen.

  1. Indkomne forslag

Forslag til ændringer af vedtægter §3,3   at erhverve fast ejendom til benyttelse og etablering af friplejehjemmet    slettes       Ændringen vedtages da paragraffen ingen mening har for os!

  1. Fastsættelse af kontingent Fortsætter med 100 kr. pr person og 200 pr husstand

6 Valg til bestyrelsen: (Lone Jensen, Gerda Josefsen, og Inger Larsen) – Alle genopstiller         Genvalgt

7 Valg af suppleanter   1.suppleant Grethe Friberg, 2. Suppleant Jesper Bræmer og

suppleant  for kasseren: Leif Sørensen  genvælges

  1. Valg af revisor Jan Mikkelsen genvalgt som revisor
  2. Eventuelt

           Flemming takkede støtteforeningens bestyrelse og alle aktive frivillige

Birte takkede alle de frivillige, tak at pengene ikke muldrer i kassen, men er i omløb

 

 

Scroll to Top