Vedtægter for den selvejende institution Randers Friplejehjem

 1. Navn:

1.1
Institutionens navn og hjemsted er Randers Friplejehjem beliggende i Randers
I Randers Kommune

 1. Formål:

2.1
Den selvejende institutions formål er, at drive friplejeboliger, yde pleje og omsorg mv. i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt institutionens værdigrundlag og menneskesyn.

Friplejehjemmet leverer alene ydelser hvortil der på leveringstidspunktet foreligger en godkendt certificering.

2.2
Friplejeboliginstitutionen optager borgere visiteret til omsorg og pleje i henhold til almindeligt gældende visitationskriterier.

2.3
Værdigrundlag for Randers Friplejehjem, drives på baggrund i det kristne livs- og menneskesyn med baggrund i folkekirkens bekendelsesgrundlag.

 1. Berstyrelse:

3.1
Den selvejende institution Randers Friplejehjem ledes af en bestyrelse med 5 medlemmer.
Bestyrelsen er selvsupplerende.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 årig periode, således at den første valgperiode for 2 af medlemmerne er 2 årig, og for de øvrige 4 årig. Herefter er alle valgperioder 4 årige.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand.

3.2
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang hvert kvartal samt når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen anmoder herom

3.3
Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, udpeges et nyt medlem.

3.4
Bestyrelsesmedlemmer skal erklære:

 • At de er bekendt med værdigrundlaget for den selvejende institution Randers Friplejehjem
 • At de arbejder for den selvejende institution Randers Friplejehjems formål
 • At de i øvrigt er bekendt med den selvejende institions vedtægter, regnskab og budgetter.

3.5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af 5 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

3.6
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødte bestyrelsesmedlemmer.

3.7
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

3.8
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for at bestyrelsens beslutninger udføres

3.9
Der føres protekol over bestyrelsens møder.

Institutionens leder varetager under formandens ansvar sekretærhvervet og fører protekollen.

3.10
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 1. Administartion:

4.1
Bestyrelsen kan indgå administartionsaftaler med Dansk Diakonhjem.

 1. Bestyrelsens ansvar:

5.1
Bestyrelsen er ansvarlig for, at den selvejende institution drives i overensstemmelse med dets formål og de til enhver gældende regler herfor, såvel fagligt, som økonomisk og administartivt.

5.2
Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse/ophævelse af aftaler, lånoptagelser, garantistillelse, køb/salg/leje af fast ejendom træffes af bestyrelsen.

 1. Personale:

6.1
Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale.

6.2
Lederen ansætter og afskediger øvrigt personale

6.3
Uansøgt afskedigelse skal forelægges for bestyrelsen.

 1. Regnskabsår:

7.1
Den selvejende instiutions regnskabsår er kalenderåret

7.2
Årsregnskab aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af den statsautoriserede revisor, som reviderer Dansk Diakonhjems regnskaber.

7.3
Årsregnskabet udarbejdes i øvrigt i henhold til kommunale regler.

 1. Ændringer i vedtægterne:

8.1
Beslutning om ændring i vedtægterne vedtages med 4 ud af 5 stemmer i bestyrelsen på 2 på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder.

 1. Tegningsregel:

9.1
Den selvejende institution Randers Friplejehjem tegnes af formanden og næstformanden/et bestyrelsesmedlem i foreningen eller af den samlede bestyrelse.

9.2
Bestyrelsen kan meddele prokura til bestridelse af den daglige drift og afholdelse af løbende udgifter.

 1. Ophør:

10.1
Bestyrelsen kan med 4 ud af 5 stemmer i to på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder beslutte, at opløse den selvejende institution Randers Friplejehjem.

En eventuel formue efter opløsningen af institutionen har fundet sted anvendes af bestyrelsen til et formål, der er så nært beslægtet med det i §2 beskrevne som muligt.