Støtteforeningen for

Vedtægter for Støtteforeningen for Randers Friplejehjem

§ 1 – Navn

1.1

Støtteforeningen for Randers Friplejehjem cvr.nr. 39015269

§ 2 – Hjemsted

2.1

Randers, Randers Kommune.

§ 3 – Formål

Foreningens formål er:

3.1

At arbejde for oprettelsen af et friplejehjem i Randers, Randers Kommune på baggrund af det kristne livs- og menneskesyn.  At medvirke til at skabe et hjem, hvor beboernes behov, i samråd med personalet sætter dagsordenen, og hvor der er rart at arbejde og hvor pårørende og den lokale befolkning, er en del af dagligdagen.

3.2

Efter etableringen, at medvirke ved aktiviteter af social og kulturel karakter, samt at medvirke til at synliggøre plejehjemmets kristne profil til glæde for beboere og pårørende. Plejehjemmet optager borgere fra alle kommuner, visiteret til omsorg og pleje i henhold til almindeligt gældende visitationskriterier.

3.3

At erhverve fast ejendom til benyttelse af etablering af friplejehjemmet.

§ 4 – Bestyrelse

4.1

Støtteforeningens arbejde varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Alle, der er medlemmer af foreningen og har betalt det årlige kontingent, er valgbare.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. Der vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen samt en revisor for en 2 årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer

Man kan genvælges uden begrænsning på åremål.

4.2

Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en suppleant indtil næste ordinære generalforsamling.

4.3

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang i hvert kvartal, samt når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

4.4

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.

4.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Dog hvis der skal tages væsentlige værdimæssige eller væsentlige økonomiske beslutninger, skal den samlede bestyrelse være tilstede.

4.6

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

4.7

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

4.8

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger udføres.

4.9

Der føres protokol over bestyrelsens møder.

4.10

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

§ 5 – Generalforsamling

5.1

Der afholdes generalforsamling hvert år i februar måned med 4 ugers varsel. Såfremt der måtte opstå en  force majeure lignende situation – fx Covid 19 – vil afholdelsen af generalforsamlingen først blive afholdt så snart som muligt når den force majeure lignende situation  er ophørt. Generalforsamlingen varsles med 4 uger på Randers Friplejehjems hjemmeside og på friplejehjemmets Face Book side, samt ved udsendelse af mail til alle støttemedlemmer.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

5.2

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

5.3

Medlemmer, der ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag senest 14 dage før generalforsamlingen til foreningens formand.

5.4

Afstemning på generalforsamlingen skal ske skriftligt, såfremt blot et af de fremmødte medlemmer ønsker det.

§ 6 – Ekstraordinær generalforsamling

6.1

Såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 % af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

6.2

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som de ordinære generalforsamlinger.

§ 7 – Regnskab

7.1

Foreningens regnskab og kontingent år følger kalenderåret.

Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter.

Før den ordinære generalforsamling skal den af generalforsamlingen valgte revisor have revideret regnskabet.

§ 8 – Vedtægtsændringer

8.1

Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på generalforsamlingen med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9 – Foreningens opløsning

9.1

Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

9.2

Ved foreningens opløsning tilfalder en evt. formue et formål, så nært beslægtet med det i § 3 beskrevne, som muligt.

§ 10 – Tegningsregel

10.1

Foreningen tegnes af formanden og yderligere 1 bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den 16. oktober 2017 i Støtteforeningen for Randers Friplejehjem.

Vedtægterne er senest revideret ved generalforsamlingen den 9. september 2021 – § 1.stk.1, § 4. stk. 1, og

  • 5.stk. 1