Bestyrelsen for støtteforeningen

Bestyrelsen for støtteforeningen

Formand

Karin Palmqvist

Lidt om mig selv. Jeg har stort set arbejdet med ældre mennesker, som sygehjælper, siden jeg var 17 år og til, at jeg gik på efterløn i sommeren 2017. På plejehjem og i hjemmeplejen. Jeg bor i Assentoft, og er gift med Steen. Har en stor familie med børn og børnebørn.

Jeg synes virkelig godt om konceptet friplejehjem, da det giver en valgmulighed, når man når til den tid, hvor man skal vælge, hvor man vil tilbringe sine sidste år. Derudover, giver det stor mening for mig, at det er et hjem med en kristen profil, hvor det er det kristne liv, der er i fokus i dagligdagen og også at der er tid til nærvær og samvær i alle døgnets timer.
Vi glæder os over, at Støttekredsen er en del af Randers Friplejehjem.

Mobil :61460761
palmqvist52@gmail.com

Næstformand

Inger Larsen

Lidt om mig selv. Jeg hedder Inger Larsen, 52 år, bosat i Randers. Er gift med Kristian, har en søn og en datter. som er voksen. Er bonus mor til 3 drenge ( min mands). Jeg er SOSU-hjælper og arbejder i Randers Kommune hjemmeplejen. Jeg er i gang med at læste til SOSU-assistent. Jeg har altid godt kunne lide at have med mennesker at gøre og arbejder kun ud fra det menneskelig syn.

Jeg er næstformand i støtteforening Randers Friplejehjem. Det er et super godt projekt, som jeg virkelige går meget op i, da jeg altid har haft en drøm om at realisere et privat plejehjem. Så derfor glæder jeg mig meget over at være en del af Randers friplejehjem.

Kasserer

Lone Jensen

Jeg hedder Lone Jensen, er 49 år, gift med Michael og sammen har vi to voksne børn på hhv. 19 og 21 år. Vi bor på i et gammelt hus med have lidt uden for Randers. Her går hverdagen med at passe hus og have, og ellers at cykle eller gå i den skønne natur der omgiver os. Nu, hvor børnene er blevet store, synes jeg, at der igen er blevet plads til at tage del i frivilligt arbejde.

Jeg arbejder til daglig bl.a. med tal og kolonner, så derfor sagde jeg ja, da foreningen manglede en kasserer, og jeg blev spurgt, om det var noget for mig. Dels fordi der her var en post, hvor jeg kan bidrage med noget, og også fordi friplejehjemmets værdigrundlag matcher rigtig fint med mine egne kristne værdier.

Bestyrelsesmedlem

Bodil Pedersen

Jeg hedder Bodil Friis Pedersen , er 72 år, gift med Mogens, og har boet i Thorsø 46 år. Vi flyttede til Randers for et halv år siden og det faldt naturligt at fortsætte med frivilligt arbejde. Vi har 3 børn med familie og er blevet beriget med en dejlig flok børnebørn.

Jeg er blevet opfordret til at være med i bestyrelsen for støtteforeningen til Randers Friplejehjem, og glæder mig over, at det er et kristent hjem. Jeg har arbejdet en del med sårbare personer og blandt demente borgere, så jeg håber at kunne bidrage med praktisk hjælp og nærvær.

Bestyrelsesmedlem

Gerda Josefsen

Jeg har fulgt Friplejehjemmet lige fra det første spadestik og tænkt, hvis der var noget, jeg kunne være med til at være en del af, så ville jeg gerne sige ja til det. Og det blev der, og det er jeg rigtig glad for. Jeg er 71 år er kristen, gift og har 4 voksne sønner. Har arbejdet hos Krifa i 38 år og gået på pension, fra jeg blev 60 år.

Jeg har sagt ja til at være med i Støtteforeningens bestyrelse, da jeg har et stort ønske om at kunne være med til at gøre en lille forskel i vores beboeres hverdag. Jeg har altid holdt meget af ældre, de giver så meget tilbage, som vi, der er lidt yngre, kan lære meget af.

Vedtægter

1.1

Støtteforeningen for Randers Friplejehjem cvr.nr. 39015269

2.1

Randers, Randers Kommune.

3.1

At arbejde for oprettelsen af et friplejehjem i Randers, Randers Kommune på baggrund af det kristne livs- og
menneskesyn. At medvirke til at skabe et hjem, hvor beboernes behov, i samråd med personalet sætter
dagsordenen, og hvor der er rart at arbejde og hvor pårørende og den lokale befolkning, er en del af
dagligdagen.


3.2

Efter etableringen, at medvirke ved aktiviteter af social og kulturel karakter, samt at medvirke til at synliggøre
plejehjemmets kristne profil til glæde for beboere og pårørende. Plejehjemmet optager borgere fra alle
kommuner, visiteret til omsorg og pleje i henhold til almindeligt gældende visitationskriterier.

4.1
Støtteforeningens arbejde varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Alle, der er medlemmer af foreningen og har betalt det årlige kontingent, er valgbare. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen. Der vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen samt en revisor for en 2 årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer Man kan genvælges uden begrænsning på åremål.
4.2
Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en suppleant indtil næste ordinære generalforsamling.
4.3
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang i hvert kvartal, samt når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
4.4
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.
4.5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Dog hvis der skal tages væsentlige værdimæssige eller væsentlige økonomiske beslutninger, skal den samlede bestyrelse være til stede.
4.6
Bestyrelsen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. 4.7 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 4.8 Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for, at bestyrelsens beslutninger udføres. 4.9 Der føres protokol over bestyrelsens møder. 4.10 Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
5.1

Der afholdes generalforsamling hvert år i februar måned med 4 ugers varsel. Såfremt der måtte opstå en force
majeure lignende situation – fx Covid 19 – vil afholdelsen af generalforsamlingen først blive afholdt så snart som
muligt når den force majeure lignende situation er ophørt. Generalforsamlingen varsles med 4 uger på Randers
Friplejehjems hjemmeside og på friplejehjemmets Face Book side, samt ved udsendelse af mail til alle
støttemedlemmer.
Alle medlemmer, der har betalt kontingent er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af
bestyrelsen.


5.2

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

 

5.3

Medlemmer, der ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres
forslag senest 14 dage før generalforsamlingen til foreningens formand.


5.4

Afstemning på generalforsamlingen skal ske skriftligt, såfremt blot et af de fremmødte medlemmer ønsker det.

6.1

Såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 % af foreningens medlemmer ønsker det, skal der
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.


6.2

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som de ordinære generalforsamlinger.

7.1

Foreningens regnskab og kontingent år følger kalenderåret.
Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter.
Før den ordinære generalforsamling skal den af generalforsamlingen valgte revisor have revideret regnskabet.

8.1

Til ændring af vedtægterne kræves vedtagelse på generalforsamlingen med minimum 2/3 af de afgivne
stemmer.

9.1

Opløsning af foreningen kræver vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte
medlemmer stemmer for opløsning.


9.2

Ved foreningens opløsning tilfalder en evt. formue et formål, så nært beslægtet med det i § 3 beskrevne, som
muligt.

10.1

Foreningen tegnes af formanden og yderligere 1 bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer
i forening.
Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den 16. oktober 2017 i Støtteforeningen for
Randers Friplejehjem.
Vedtægterne er senest revideret ved generalforsamlingen den 9. september 2021 – § 1.stk.1, § 4. stk. 1, og § 5.stk. 1 og igen den 22. feb. 2023 § 3 stk. 3


Randers d. 22. feb.2023

Signeret bestyrelsen for Randers Friplejehjem:
Karin Palmqvist
Formand

Inger Larsen
Næstformand

Lone Jensen
Kasserer

Gerda Josefsen

Bodil Friis Pedersen

Scroll to Top