Bestyrelsen

Bestyrelsen for Randers Friplejehjem

Randers Friplejehjem bliver ledet af en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for Randers Friplejehjem. Du kan se hvem der er med i bestyrelsen her:
Formand

Flemming Østergaard

Jeg er i bestyrelsen fordi jeg gerne vil arbejde for, at borgere, der er visiteret til en plejehjemsplads, skal have mulighed for at kunne vælge at være på et friplejehjem. Og så vil jeg gerne være med til at beboerne kan opleve, at overgangen fra ens eget hjem til det nye (pleje)hjem bliver så nænsom som muligt, og jeg ønsker, at plejehjemmet skal kunne opleves så hjemligt som muligt for beboeren.

“Det bedste er ikke for godt for vore ældre medborgere – det vil vi stile efter”

+45 24 94 81 17
fle@paradis.dk
Næstformand

Anders Nielsen

Jeg er med i bestyrelsen, da jeg gerne vil være med til, at støtte et friplejehjem, med et kristent værdisæt. I gennem hele mit liv og opvækst, har det været en væsentlig grundvold, for mig at bygge på. Derfor ønsker jeg også, at være med til at etablere et sted, hvor der er mulighed for nærhed og omsorg i livets sidste fase. Et sted, der kan tilpasses den enkeltes behov.

+45 42 61 95 29
akn@fiberflex.dk

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Madsen

Jeg vil gerne være med til at skabe gode rammer for et anderledes plejehjem. Når man bliver ældre og har brug for hjælp i hverdagen og gerne vil være sammen med ligestillende, får man her en mulighed for at vælge en boform, hvor det kristen livs- og menneskesyn er i fokus i hverdagen, og hvor der er nærhed og tid til den enkelte beboer.

+45 25 30 97 73
kismads@gmail.com
Bestyrelsesmedlem

Erling Sonne Ipsen

Jeg er i bestyrelsen fordi jeg finder det vigtigt, at ældre har flere muligheder for at vælge imellem. Det er absolut også vigtigt at der er valgmuligheder for plejehjem, der er baseret på det kristne livs- og menneskesyn. Det giver en unik mulighed for at den ældre er i centrum og bliver behandlet godt og værdigt.

Jeg er 61 år og har erfaring indenfor en række juridiske områder og jeg har haft selvstændig advokatvirksomheden i Skødstrup siden maj 2009. Advokatvirksomheden Cator yder en bred palet af ydelser til erhvervsdrivende og især private. På familieretlige områder glæder det bl.a. ægtepagter og testamenter. Desuden rådgiver jeg også om fremtidsfuldmagter. Jeg har erfaring inden for ansættelser i en arbejdsgiverorganisation og i det offentlige. Desuden har jeg været ansat i Folketinget.

+45 70 23 86 00
erling@cator.dk

Vedtægter

1.1

Institutionens navn og hjemsted er Randers Friplejehjem beliggende i Randers
I Randers Kommune

2.1

Den selvejende institutions formål er, at drive friplejeboliger, yde pleje og omsorg mv. i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt institutionens værdigrundlag og menneskesyn.
Friplejehjemmet leverer alene ydelser hvortil der på leveringstidspunktet foreligger en godkendt certificering.

2.2

Friplejeboliginstitutionen optager borgere visiteret til omsorg og pleje i henhold til almindeligt gældende visitationskriterier.

2.3

Værdigrundlag for Randers Friplejehjem, drives på baggrund i det kristne livs- og menneskesyn med baggrund i folkekirkens bekendelsesgrundlag. 

3.1

Den selvejende institution Randers Friplejehjem ledes af en bestyrelse med 5 medlemmer.
Bestyrelsen er selvsupplerende.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 årig periode, således at den første valgperiode for 2 af medlemmerne er 2 årig, og for de øvrige 4 årig. Herefter er alle valgperioder 4 årige.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand.

3.2

Der afholdes bestyrelsesmøde mindst én gang hvert kvartal samt når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i foreningen anmoder herom

3.3

Fratræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, udpeges et nyt medlem.

3.4

Bestyrelsesmedlemmer skal erklære:
• At de er bekendt med værdigrundlaget for den selvejende institution Randers Friplejehjem
• At de arbejder for den selvejende institution Randers Friplejehjems formål
• At de i øvrigt er bekendt med den selvejende institions vedtægter, regnskab og budgetter.

3.5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af 5 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

3.6

Bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødte bestyrelsesmedlemmer.

3.7

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

3.8

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for at bestyrelsens beslutninger udføres

3.9

Der føres protekol over bestyrelsens møder.
Institutionens leder varetager under formandens ansvar sekretærhvervet og fører protokollen.

3.10

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

4.1

Bestyrelsen kan indgå administrationsaftaler med Dansk Diakonhjem.

5.1

Bestyrelsen er ansvarlig for, at den selvejende institution drives i overensstemmelse med dets formål og de til enhver gældende regler herfor, såvel fagligt, som økonomisk og administrativt.

5.2

Alle væsentlige beslutninger, herunder indgåelse/ophævelse af aftaler, lånoptagelser, garantistillelse, køb/salg/leje af fast ejendom træffes af bestyrelsen.

6.1

Bestyrelsen ansætter og afskediger ledende personale.

6.2

Lederen ansætter og afskediger øvrigt personale

6.3

Uansøgt afskedigelse skal forelægges for bestyrelsen.

7.1

Den selvejende institutions regnskabsår er kalenderåret

7.2

Årsregnskab aflægges og underskrives af bestyrelsen og revideres af den statsautoriserede revisor, som reviderer Dansk Diakonhjems regnskaber.

7.3

Årsregnskabet udarbejdes i øvrigt i henhold til kommunale regler.

8.1

Beslutning om ændring i vedtægterne vedtages med 4 ud af 5 stemmer i bestyrelsen på 2 på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder.

9.1

Den selvejende institution Randers Friplejehjem tegnes af formanden og næstformanden/et bestyrelsesmedlem i foreningen eller af den samlede bestyrelse.

9.2

Bestyrelsen kan meddele prokura til bestridelse af den daglige drift og afholdelse af løbende udgifter.

10.1

Bestyrelsen kan med 4 ud af 5 stemmer i to på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder beslutte, at opløse den selvejende institution Randers Friplejehjem. En eventuel formue efter opløsningen af institutionen har fundet sted anvendes af bestyrelsen til et formål, der er så nært beslægtet med det i §2 beskrevne som muligt.

Underskrevet af bestyrelsen den 8. maj 2017

  • Flemming Østergaard
  • Kirsten Madsen
  • Alex Palmkvist
  • Kirsten Andersen
  • Anders K. Nielsen
Scroll to Top